Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ
Чл.1 Тези Общи условия към Договора за кредит, уреждат реда и условията, при които „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД-Пловдив, ЕИК 202328446. със седалище и адрес на управление гр Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 6Б, ет.4 ,офис 11 (Кредитор), предоставя на лице, което отговаря на неговите изисквания (Кредитополучател), средства в български лева (Кредит), както и реда, сроковете и условията, при които Кредитополучателят е длъжен да върне получените от Кредитора суми, в едно с начислените надбавки, които са включени в дължимите вноски, съгласно договора за кредит.
Чл.2 Условията на договора за кредит се съдържат в тези Общи условия за кредит, в отпечатаният на лицевата страна на този документ формуляр „Искане за кредит", в сключения въз основа на одобрено Искане за кредит Договор за кредит, както и погасителния план, представляващ неделима част от Договора за кредит.
Чл.З Кредитът се отпуска на Кредитополучателя на база анализа на декларираните факти и обстоятелства към момента на подаване на Искането за кредит и приложените към него документи.
Чл.4 В зависимост от резултатите от анализа на данните, предоставени от Кредитополучателя, Кредиторът предоставя кредита, предмет на договора за кредит, след одобрение на Искането за кредит. Сумата посочена в договора за кредит се предоставя на Кредитополучателят в брой, или по банков път, като последният се задължава да удостовери получаването й с подписа си в договора за кредит, в частта „Удостоверяване на получаването на одобреният кредит"
Чл.5 Предоставянето на кредита съставлява изпълнението на задължението на Кредитора да предостави на Кредитополучателя Кредита, предмет на договора за кредит и създава задължение за Кредитополучателя да заплати на Кредитора погасителните вноски, указани в размер, брой и падеж в приложения Погасителен план, неразделна част от Договора за кредит съставляващ изплащане на главница по Кредита и определената лихва.
Чл. 6 С полагането на подписа си в „Искане за кредит*, Кредитополучателя декларира, че:
А)е бил надлежно уведомен за всички клаузи на Договора за кредит.
Б) предварително и безвъзмездно му е бил предоставен стандартен европейски Формуляр с необходимата пред договорна информация относно Договора за кредит, изготвен в съответствие с изискваният на Закона за потребителския кредит;
В)е получил копие, прочел е внимателно, разбира и приема клаузите на Договора за кредит и настоящите Общи условия, които са приложими към него:
Г) е запознат с обстоятелството, че подписването на Договора за кредит води до неговото встъпване в договорна обвързаност при условията на Договора за Кредит и настоящите Общи условия както и, че е съгласен да бъде обвързан с техните разпоредби в случай, че му бъде предоставен кредит;
Д) му е била предоставена информация позволяваща му да прецени доколко предлаганият договор за кредит съответства на неговите потребности и финансово състояние, както и информация относно основните характеристики на предлагания продукт и въздействието, което може да окаже върху него, в това число последиците в случай на просрочени плащания от негова страна.
Чл.7 С полагането на подписа си в „Искане за кредит*, Кредитополучателят дава изричното си съгласие Кредитора да проверява по всяко време, както преди отпускането на Кредита, така и до пълното му погасяване по начин, по който намери за подходящ, верността на всички обстоятелства и данни, декларирани от него в случаите, когато прецени това за необходимо, както и да получава всякакви документи във връзка с проверката.
Чл.8 Предоставената от Кредитополучателя информация съдържа лични данни и информация за неговото гражданско състояние, кредитно минало, изрядност по отношение на кредитори, физическа и икономическа идентичност, които са необходими за оценка на кредитоспособността на Кредитополучателя и за разглеждане на подаденото от него „Искане за кредит” Предоставянето или отказа от предоставяне на тази информация е право на Кредитополучателя . С полагането на подписа си в „Искането за кредит“, той потвърждава, че:
А) е предоставил информацията коректно и доброволно, с цел да удостовери определени факти и обстоятелства които да окажат влияние върху взимането на решение от страна на Кредитора да предостави на Кредитополучателя Кредит при изложените документи и условия, както и с цел да позволи на Кредитора да му предложи и други продукти в бъдеще;
Б) съдържащата са а него информация е била внимателно прочетена и, че тя е отразена в документа в съответствие с изложеното, без да в била изменяна по какъвто и да е начин, и че е пълна и точна във всяко отношение и отразява действителните факти и обстоятелства към момента на подписване на Договора за кредит.
В случай, че горните декларации се окажат неверни. Кредитополучателят носи пълна пред договорна отговорност за вреди и подлежи на всички санкции и други неблагоприятни последици предвидени в българското законодателство.
Чл.9 С полагането на подписа си в „Искане за кредит” Кредитополучателят удостоверява, че е уведомен и дава изричното си съгласие по смисъла на чл.4. ал.1. т.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) ., личните му данни, които е предоставил на Кредитора, да бъдат обработвани и съхранявани при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Личните данни ще се обработват и съхраняват както във връзка със сключването и изпълнението на Договора за кредит, така и за други законни цели включително, но не само с цел:
А)предоставянето им от Кредитора на трета лица с цел създаване и поддържане на регистри изисквани от нормативни актове:
Б) прехвърляне от Кредитора на негови вземания срещу Кредитополучателя от Договора за кредит
извършване на различни изчисления за статистически цели и за целите на управлението на риска.
Чл.10 С подписа си на формуляра ”Искане за кредит", Кредитополучателят удостоверява, че е уведомен и е съгласен неговите лични данни да бъдат разкривани, предоставяни или предавани за обработка на трети лица, независимо от това дали същите са със седалище в държавата - членка на Европейския съюз или извън тях, като под трети лица се разбира такива, които по възлагане от Кредитора изпълняват определени дейности и операции, свързани оценяването на кредитоспособността, със сключването, изпълнението или прекратяването на Договора за кредит, със събирането на просрочените задължения, с провеждането на принудително изпълнение спрямо Кредитополучателя, със съхраняването на архивираната документация отнасяща се за Договора за кредит.
Чл. 11 С подписа си на формуляра „Искане за кредит” Кредитополучателят
А) Дава право на Кредитора да извърши всякакви проверки по своя преценка отнасящи се до: имотно състояние, семейно положение, кредитно минало; коректност към други кредитори. Проверките се отнасят, но не са ограничават до Централният кредитен регистър на БНБ, Националният осигурителен институт; Органите по приходите; всякакви банкови и финансови институции и други независими лица, наличните в информационните им системи данни за доходи на Кредитополучателя и извършените осигурителни плащания, начислен осигурителен доход и др., които биха могли да имат значение за одобрението на Кредитополучателя
Б) Кредитополучателят дава съгласието си Кредитора да изисква и да му бъдат предоставени данните свързани с гражданското състояние на Кредитополучателя, от информационната система на НБД „Население" на ГД ГРАО при МРРБ, както и да получава същите данни чрез Ексириън България ЕАД, като тези данни се обработват в съответствие с изискванията на раздел 1 т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
В)Кредиторът има право да ползва тези лични данни за целите на вземането на решение за предоставянето на кредита и свързаните с тях услуги на Кредитополучателя
Г) Кредитополучателят потвърждава, че е запознат с информацията по чл.19 от ЗЗЛД както и че е запознат с целите на събирането и обработването на личните му данни, както и поръчителите и/или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните. Потвърждава, че е информиран за правото му на достъп и правото да коригира събраните данни, както и правата които има по чл.34а от ЗЗЛД
Чл.12 Кредитополучателят има право на достъп до своите лични данни, съхранявани от Кредитора както и право да иска тяхното изменение, актуализиране, заличаване; коригиране блокиране и др., ако обработването не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Кредитополучателят има право да поиска от Кредитора да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране блокиране. Когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия Кредитополучателят има право да възрази на Кредитора срещу обработването на личните му данни ,при наличие на законова основа за това. Когато възражението е основателно, личните данни на Кредитополучателя няма повече да бъдат обработвани.
Чл.13 С полагането на подписа си в „Искане за кредит” Кредитополучателят потвърждава, че в полето „Размер на искания кредит*, са изложени единствено желаните от Кредитополучателя параметри на Кредита. Параметрите на Кредита могат да не бъдат потвърдени или могат да бъдат изменени от Кредитора при получаване на одобрението на Кредита, в зависимост от направената преценка на кредитоспособността на Кредитополучателя, ако не е съгласен с така направената промяна. Кредитополучателят може да се откаже от получаването на Кредита.
Чл.14 С полагането на подписа си в „Договор за кредит” в частта „Удостоверяване на полученият одобрен кредит” Кредитополучателят удостоверява, че е получил в брой от Кредитора одобреният Кредит, определен в размер на стойност на кредита/главница, на датата посочена в „Договора за кредит“ в частта „Удостоверяване на полученият одобрен кредит“.
Чл.15 Кредитополучателят дава изричното си съгласие, в случай на не изпълнение от негова страна на Договора за кредит. Кредитора да предприеме спрямо него няколко или всички от изброените по-долу мерки, но без да се ограничава до тях:
А)да уведоми за неизпълнението на Кредитополучателя всички негови търговски партньори и обслужващи банки;
Б) да включи некоректния Кредитополучател в съответните списъци и база - данни за фирми и частни лица. които са ненадеждни и некоректни контрагенти;
В)да подаде информация за неизпълнението на Кредитополучателя до лица и организации, в които последният е нает по трудови и граждански договори;
Г) да предприеме съответните процесуални действия по принудително събиране на вземанията си от Кредитополучателя по реда на ГПК, като Кредитополучателят заплаща всички разноски (адвокатски хонорари, такси и др.) направени от Кредитора.
Чл.17 При забава на дължимата погасителна вноска съгласно Договор за кредит, Кредитополучателят дължи лихва за забава върху дължимата, но неизплатена сума в размер на законната лихва и 10% надбавка от датата на забавата до окончателното погасявано на задълженията си към Кредитора.
Чл.18 При неплащане на четири погасителни вноски, и считано от падежната дата на четвъртата непогасена вноска, както и в случай, че Кредиторът установи, че предоставената отстрана на Кредитополучателя информация е невярна или неточна и не отразява действителното фактическо положение, всички вземания на Кредитора по всички усвоени и неизплатени от Кредитополучателя към съответният момент кредити стават предсрочно изискуеми в целия им размер, включително неплатените погасителни вноски, дължимите по тях неустойки или законови лихви за забава и всички оставащи до края на срока на съответните кредити вноски.
Чл.19 Кредитополучателят е уведомен и дава съгласието си за това, че Кредитора може незабавно след сключването на Договора за кредит или по всяко друго време, да прехвърли правата и задълженията си по него на избрано от него трето лице: без да е необходимо предварително да получи съгласието на Кредитополучателя .Прехвърляното на вземането по Договора за кредит на друго лице поражда действие спрямо Кредитополучателя в момента на уведомяването му за това.
Чл.20 При кредит по-голям или равен на 400 лева Кредитополучателят има право да изпълни предсрочно задълженията си по Договора за кредит, като това води до съответното намаляване на лихвата и разходите по кредита, включени в стойността на Кредита, съответстващи на периода, през който кредита няма да се използва. Правото на предсрочно погасяване, се упражнява от Кредитополучателя чрез подаване на писмено заявление до Кредитора, в което се посочва датата, на която ще се извърши предсрочното погасяване, към което прилага копие на Договора за кредит, който се погасява предсрочно .На база постъпилото заявление за предсрочно погасяване Кредиторът в 2-дневен срок изчислява размера на намаляване на лихвата, и го уведомява за нейния размер. Ако Кредитополучателят внесе суми надвишаващи размера на задължението му по Кредита, надвнесената сума ще се възстановява само по банков път след подаване на писмено искане, като разходите за това са за сметка на Кредитополучателя.
Чл.21 Всички съобщения и изявления на Кредитора отправени до Кредитополучателя се считат за получени и узнати от Кредитополучателя, ако бъдат изпратени по факс, e-mall адрес, или съобщение по телефон, посочени в съдържащото се на лицевата страна на този документ Искане за кредит. Кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно и в писмен вид Кредитора за всякакви изменения в обстоятелствата и данните, които е декларирал при подаване на Искането за кредит, в това число при промяна на постоянният или настоящият адрес, промяна на телефонните номера, промяна на месторабота, изменения на трудовия договор и др. Всички извлечения, уведомления, локани и всякакви други документи изпратени от Кредитора на последно декларирания от Кредитополучателя адрес, се считат за редовно получени от него, дори и когато този адрес е променен и отразен в публичен регистър, но Кредитополучателят не е уведомил нарочно и надлежно Кредитора за новият си адрес.
Чл.22 (1) При кредити от 400 (четиристотин) лева или по-голяма сума, Кредитополучателят има право, без да посочва причина, да се откаже от сключеният Договор за кредит в срок от 14(четиринадесет) дни. считано от датата на сключваме. При кредит по-малък от 400 (четиристотин) лева, както и в случай, че по кредита не се начислява лихва или други разходи за Кредитополучателя, последният няма право да се откаже от Договора за кредит,
(2) Право на отказ се упражнява чрез писмено уведомление, изпратено от Кредитополучателя на адреса на Кредитора, посочен в чл.1 от Общите условия, преди изтичане на 14-дневния срок предвиден в настоящата разпоредба .Отказът влиза в сила и Договорът за кредит се прекратява само при условие, че Кредитополучателят отправи писмено уведомление за това в срока посочен в настоящия член и върне в срока по чл.22 ал.З дължимата от него сума в пълен размер При неизпълнение на което и да е от посочените а предходното изречение условия Договорът за кредит запазва действието си, а правото на Кредитополучателя да се откаже от него се погасява.
(3) Когато Кредитополучателят упражни правото си на отказ от Договора за кредит, той връща главницата и заплаща лихва, начислена за периода от датата на усвояване на средствата по кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не no-късно от 30 календарни дни, считано от изпращаното на уведомлението до Кредитора за упражняване на правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.
(4) Отказът на Кредитополучателя от сключване на договор за кредит влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на ал. 1 и 2 и е изпълнено условието по ал.З
(5) При упражняване правото на отказ от сключения договор за кредит Кредиторът няма право да изисква и събира от Кредитополучателя обезщетение, с изключение на обезщетението за направените от него разходи към публични административни органи, които не подлежат на възстановяване.
(6) При упражняване на правото си на отказ от договора за кредит Кредитополучателят не е обвързан от допълнителни услуга, свързани с договора за кредит, което се предоставя от Кредитора или от трето лице въз основа на споразумение между третото лице и Кредитора.
Чл.23 Кредитополучателят има право при погасяване на главницата по договора за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение от неговата партида под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете за извършване на тези плащания, планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент и когато е приложимо допълнителни разходи.
Чл.24 Действието на Договора за кредит се прекратява с пълното погасяване на задължението на Кредитополучателя към Кредитора съгласно Договор за кредит.
Чл.25 Договора за кредит влиза в деня на подписването му от двете страни по него и предоставяне на заемната сума. Той може да бъде изменян и/или допълван само при наличие на изрично съгласие на страните по него, изразено в писмена форма.
Чл.26 Всички спорове между странете във връзка с или-по повод изпълнението на сключен между тях въз основа настоящите Общи условия Договор за кредит, ще бъдат решавани чрез преговори и по пътя на взаимно съгласие, а в случай, че такова не бъде постигнато, ще се отнасят за разрешаване по избор на ищеца от компетентния съд или от Арбитражния съд при Стопанска асоциация гр. Пловдив в съответствие с неговия Правилник от един арбитър. Това не ограничава правото на Кредитополучателя да се обърне към всеки държавен или съдебен орган за защита на правата му, произтичащи от договора или от закон.
Адреса на Комисията за защита на потребителите е: гр. София, пл. „Славейков „ № 4А ет 3,4 и 6

ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Термини и понятия
1. По смисъла на настоящите Общи условия (наричани по-долу също и „ОУ”):
1.1. Клиент е всяко физическо лице, което се ползва от услуги, предоставяни от „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД; ЕИК 202328446,
1.2. Кредитополучател – всяко дееспособно физическо лице, с постоянно местожителство в Република България, което при сключване на договора за целеви потребителски кредит действа извън рамките на своята професионална или търговска дейност; 1.3. Целеви Потребителски Кредит (наричан още заем) — определена в Договора между страните сума пари, предоставена от Кредитор на Кредитополучателя, която последният може да използва само и единствено за целите, заложени в конкретния Договор, а именно за придобиване на описаното в Договора МПС, и следва да върне в сроковете и при условията, уговорени в настоящия Договор и Общите условия към него;
1.4. Договор (наричан още и „Договор за целеви потребителски кредит или само Договор за кредит”) - утвърден от Кредитора образец на договор, съдържащ индивидуалните уговорки (срок, сума на кредита, цел и др.) между Кредитора и Кредитополучателя, направени в съответствие с условията и разпоредбите на Закона за потребителския кредит и другите приложими нормативни актове в Република България, както и изискванията на тези Общи условия;
1.5. Отказ – съобщение за отказан кредит, изпратено до кандидат-Кредитополучателя чрез кратко текстово съобщение (SMS);
1.6. Кандидатстване за целеви потребителски кредит (наричано още и кандидатстване за кредит или искане за отпускане на кредит) - лично волеизявление от страна на Кредитополучателя, че желае да му бъде отпуснат кредит.
1.7. Оценка на кредитоспособността на кандидат- Кредитополучателя — Преди сключване на договор за кредит Кредиторът оценява кредитоспособността на клиента въз основа на достатъчно информация, в т. ч. информация, получена от Клиента, и, ако е необходимо, извършва справка в Централния кредитен регистър или в други бази данни, използвани в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите. Когато след сключване на договора за целеви потребителски кредит страните постигнат съгласие да променят общия размер на кредита, кредиторът е длъжен да актуализира наличната финансова информация за кандидат Кредитополучателя и да оцени неговата кредитоспособност преди всяко увеличение на общия размер на кредита, което превишава с 25% от вече договорения размер на кредита.
1.8. Решение за отпускане на кредита/заема - решение да бъде отпуснат или да не бъде отпуснат кредит, взето от екипа на Кредитора, базирано на проверка и оценка на кредитоспособността на кандидата;
1.9. Страни – Кредитор и Кредитополучателят заедно ще бъдат наричани по-долу накратко „Страни”;
1.10. Работно време – работното време на кредитора е от 09:00 до 18:00 часа в работните дни от седмицата.
1.11. Поръчител – физическо лице, което поема задължение при условията на чл. 138 и следващите от Закона за задълженията и договорите да отговаря солидарно с Кредитополучателя за изпълнение на всички задължения на Кредитополучателя, произтичащи от договора за целеви потребителски кредит.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.1 Настоящите общи условия регулират отношенията между „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД, наричано по надолу за краткост „кредитор” и “кредитополучателите“ по предоставени заеми. Настоящите Общи условия обвързват страните с подписването на индивидуалния договор за заем и са неразделна част от него. При наличие на клаузи в Индивидуалния договор или Анексите към него, които изключват приложението на разпоредби от настоящите общи условия, прилагат се клаузите на индивидуалния договор и/или съответните Анекси към него.
Чл.2 Настоящите общи условия са задължителни за страните и представляват неразделна част от сключвани между Дружеството и неговите Заематели индивидуални договори за паричен заем по реда на Закона за потребителския кредит и другите приложими нормативни актове.
Подпис:................................... /Кредитополучател/
При противоречие между разпоредбите на настоящите Общи условия и разпоредбите на индивидуалните договори за паричен заем, с приоритет се прилагат разпоредбите на сключените индивидуални договори.
Чл.3 Основният предмет на търговска дейност на Дружеството е предоставяне на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове.
Чл.4 Дейността по предоставянето на финансови услуги е обект на особен надзор, осъществяват от Българска Народна Банка, с адрес гр. София, пл. “Княз Александър I, „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД е финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции, воден от Българска народна Банка, под номер BGR00307.
Чл.5 Преди да предостави заем на свой Заемател „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД извършва предварителна оценка на кредитоспособността му, въз основа на вътрешните си правила, като положителният резултат от тази проверка е предпоставка за сключване на индивидуален договор за паричен кредит със Заемателя.
Чл.6 Представянето на информацията по настоящите Общи условия не задължава Дружеството да предостави заем. Дружеството изразява съгласието си да предостави желаната от Заемателя заемна сума чрез сключването на индивидуален договор за кредит, в който са упоменати всички конкретни параметри и условия по заема. II. ПРЕДДОГОВОРНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.7 Служител на КРЕДИТОР попълва Искане за Кредит от името на КРЕДИОПОЛУЧАТЕЛЯ, чрез задаване на въпроси от формуляра, изложен в обектите на КРЕДИТОРА.
Чл.8 Кредитополучателят декларира, че информацията, предоставена във формуляра на Искането за отпускане на кредит е вярна и точна и че е запознат с наказателната отговорност за деклариране на невярна информация, която носи по чл. 313 Наказателния кодекс на Република България.
Чл.9 За да се премине към подписване на договора за заем и усвояването на сумата от него, Кредитополучателя, трябва да се запознае и приеме ОУ на договора за кредит.
Чл.10 Бланката на Стандартния европейски формуляр за предварителната договорна информация се предоставя след като Кредитополучателят избере конкретна сума и срок за връщане на кредита. При изрична молба от Кредитополучателя, Кредитора предоставя Бланката на Стандартния европейски формуляр и на хартия. Бланката на Стандартния европейски формуляр не представлява оферта от КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за сключване на договора за кредит и не задължава КРЕДИТОРА да предостави КРЕДИТА/ЗАЕМА на Кредитополучателя.
Чл.11 С подаването на Искането за кредит и Декларацията, която е неразделна част от него, Кредитополучателят потвърждава истинността на всички попълнени данни и декларира, че няма обстоятелства, които биха могли негативно да засегнат платежоспособността му.
Чл.12 Договора за кредит се предоставя на Кредитополучателя на хартиен носител. Кредитополучателят трябва да прочете Договора за потребителски кредит и ако го приеме, трябва да го подпише собственоръчно. След подписването на договора за потребителски кредит, Кредитополучателят се съгласява с Общите условия по договора и Договора за потребителски кредит, и може да се премине към усвояването на сумата по договора.
Чл.13 С подписването „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТ” и ДЕКЛАРАЦИЯТА, която е неразделна част от него, Заемателят декларира, че му е предоставена информация oтносно обстоятелствата по чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни, че е запознат с доброволния характер и условията за събиране и обработване на лични данни за целите на изпълнение на съответния договор за паричен заем, че е уведомен, за възможността да упражнява правата си на достъп и коригиране на личните данни, предоставени във връзка със сключването на договора за паричен заем, на адреса на офиса на Дружеството, посочен в началото на съответния Договор или в тези ОУ, и дава своето недвусмислено и безусловно съгласие, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, Дружеството да обработва предоставената информация, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни/включително копие от лична карта/ за целите на изпълнение на договора за паричен кредит. С подписването на „ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА КРЕДИТ ” и ДЕКЛАРАЦИЯТА, която е неразделна част от него, Заемателят овластява Заемодателя да изисква от Националния осигурителен институт (НОИ) и да получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите му и извършените от него осигурителни плащания, както и другите негови данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД. С подписването на „ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТ” и ДЕКЛАРАЦИЯТА, която е неразделна част от него, Заемателят, се съгласява
Подпис:................................... /Кредитополучател/
Дружеството да обработва личните му данни, до които е получило достъп при сключването и изпълнението на договора за паричен заем, за целите на рекламиране /промотиране на продукти/услуги на Дружеството, чрез отправяне/изпращане на гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти на Дружеството на адресите му (пощенски адрес, адрес на електронна поща и др.) и/или на телефона/телефоните му, които адреси/ телефони са предоставени от Заемателя при сключване и изпълнение на договора за паричен заем.
Чл.14 КРЕДИТОР дава право на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ изрично да заяви получаването на допълнителна незадължителна услуга за експресно разглеждане на кандидатури за КРЕДИТ/ЗАЕМ или, която гарантира експресна обработка на кандидатурата на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ. Експресното разглеждане на кандидатурата гарантира получаването на отговор на Искането за кредит до 15 (петнадесет) минути от изпращането му. Услугата се предоставя изцяло и без забавяне, веднага след получаването на Искането за кредит. III. ПРЕДОСТАВЯНЕ
Чл.15 „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД предоставя на клиентите си физически и юридически лица заеми/кредите с цел посрещане на текущи нужди.
Чл.16 Размерът, лихвата и падежът се определят в договора, сключен между заемодателя и заемателя, а броят на погасителните вноски и датите на плащане се определят в погасителен план, изготвен и предоставен от „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД на заемополучателя, представляващ неразделна част от подписания индивидуален договор за заем.
Чл.17 Изчисление на ГПР (1) ГПР представлява процент, отразяващ общите разходи за Кредита (настоящи и бъдещи), като например лихва, комисионни, преки и косвени разходи, известни на Кредитора и дължими от Кредитополучателя. ГПР не Включва разходите, които Кредитополучателят заплаща в резултат от неизпълнението на договорните си задължения, както и разходите за допълнителни незадължителни услуги, размерът на които не е известен на Заемодателя като
(i) Таксата за удължаване - по избор на Кредитополучателя и
(ii) Таксата за експресно разглеждане – по избор на Кредитополучателя. (2) ГПР се изчислява в момента на сключване на договора за потребителски кредит, както и при сключване на нов Договор за потребителски кредит, с който се изменя вече съществуващ Договор за потребителски кредит, в съответствие с Приложимия закон и общите изисквания на Закона за потребителските кредити, при Допускането, че Договорът за кредит ще остане валиден през договорения период и че Кредиторът и Кредитополучателят ще изпълнят задълженията си съгласно условията и в сроковете, посочени в Договора за потребителски кредит.
Чл.18 Сумата отпусната по заема се предоставя на заемополучателя по негова банкова сметка, която той е посочил в Договора за кредит.
Чл.19 Заемът се изплаща на равни месечни вноски, сумата от които представлява дължимата главница и лихви.
Чл.20 Издължаването на погасителните вноски се извършва по избор на заемателя в брой с вноска в съответния офис на „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с превод по банковата сметка на заемодателя или с пощенски запис, не по – късно от деня на падежа на съответната вноска. IV. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл.21 Кредитът/Заемът се предоставя за ползване след сключване на договор за поръчителство.
Чл.22 Поръчителство - поръчителите трябва да бъдат пълнолетни дееспособни физически лица с постоянно местожителство в страната. Поръчителите се задължават да отговарят солидарно с кредитополучателя пред „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ,, ООД за цялото задължение по сключения договор за потребителски кредит, в т.ч.: главницата и лихви и всички други разноски по събирането на вземането до окончателното погасяване на всички задължения, включително и когато „Лев Кредит” ЕООД обяви заема за предсрочно и изцяло Изискуем при условията по договора за заем.
Чл.23 За обезпечаване на вземането се издава запис на заповед в полза на „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД.
Чл.24 При пълното погасяване на задължението на заемателя записа на заповед се връща от заемодателя. V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА
Чл.25 Кредитора има право:
(1) Да изисква от Кредитополучателя заплащане на всяка една падежирала погасителна вноска, съгласно Индивидуалния договор за потребителски кредит;
(2) Да изиска от Кредитополучателя информация, която има значение за неговата платежоспособност/ неплатежоспособност, както и да изисква от същия намиращите се у него документи, отразяващи заплащането на дължимите вноски и да изисква тяхното коректно попълване; Подпис:................................... /Кредитополучател/
(3) По всяко време да прехвърли правата си по Договора за потребителски кредит на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози;
(4) В случай на неизпълнение от страна на Кредитополучателя на задължение по Договора за потребителски кредит и/или настоящите ОУ да извести същия за неизпълнението чрез електронно съобщение, писмо или друг, позволен от закона начин.
(5) при неспазването на условията от чл.21 от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи неустойка; (6) Страните се съгласяват, че размерът на неустойката е договорен в индивидуални преговори между тях и същият отразява напълно постигнатите договорки, както и че договореният размер не е прекомерен. Чл.26 Кредиторът се задължава: (1) в срок от 24/двадесет и четири/ часа след сключването на индивидуалния договор за паричен заем да извърши паричен превод на желаната от Кредиторът заемна сума по посочена от последния банкова сметка или в брой в офис на Кредитора. (2) Да предостави на Кредитора безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора за паричен кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тази плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата и лихвата изчислена на базата на лихвения процент. VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ Чл.27 Кредитополучател има право: (1) Да получи от Заемодателя информация за изплатените, респективно дължимите вноски по индивидуалния договор за паричен кредит; (2) Заемополучателят има право по всяко време да погаси предсрочно паричния си заем съгласно чл.32, ал.1 от За(2) Кредитополучателят има право по всяко време да погаси предсрочно паричния си заем съгласно чл.32, ал. 1 от Закона за потребителския кредит. В този случай Кредитополучателят има право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора. Кредитора не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по индивидуалния договор за паричен заем. За да упражни правото си на предсрочно погасяване Кредитополучателя попълва молба за предсрочно погасяване и депозира същата в някои от регионалните офиси на „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ООД. (3) На основание чл.29, ал.1 ЗПК без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за потребителски кредит, като уведоми писмено Кредитора в 14-дневен срок от сключването на договора. В случай, че Кредитополучателя упражни правото си на отказ, същият се задължава да върне на кредиторът получената заемна сума / главницата/ и да заплати лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на заема до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Кредиторът за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора за заем лихвен процент. Срокът за връщане на заемната сума започва да тече от датата на получаването на Уведомлението на Кредитополучателя, за упражняване на правото му на отказ. Правото на отказ от сключения договор за заем се смята за упражнено при условие, че Кредитополучателя изпрати Уведомление до Заемодателя на адрес: гр. Пловдив, р-н Централен
бул./ул. бул. "Княгиня Мария Луиза" № 6Б, ет. 4, ап. офис 11 ., съдържащо трите имена, ЕГН и подпис на Кредитополучателя , номер на Договора и неговото волеизявление. Чл.28 КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ се задължава: (1) Да върне на кредитора цялата дължимата сума заедно със съответния договорен между страните лихвен процент и Годишния процент на разходите/ГПР/ по паричния заема; (2) Стриктно да спазва сроковете /падежът/ за плащане на всяка дължима вноска съгласно индивидуалния договор за паричен кредит/заем; (3) В деня на падежиране на съответната погасителна вноска да заплати същата по някои от приетите в Република България начини за заплащане на паричен дълг. В случай, че Заемателят желае да заплати дължима Вноска по банков път, същият извършва банков превод по посочената в индивидуалния договор за паричен заем банкова сметка на кредиторът. Във всеки случай на заплащане на дължима вноска Кредитополучателя се задължава да съхранява документите доказващи извършеното плащане и да ги представи на Кредиторът при поискване. (4) Да спазва стриктно всички други условия, посочени в индивидуалния договор за паричен заем и настоящите ОУ, като неразделна част от него. Подпис:................................... /Кредитополучател/ VІІ. ТАКСИ Чл.29 Кредитополучателят дължи еднократна такса за експресно разглеждане на заявление за кредит и съпътстващите го документи в размер на 10 /десет/ лева, дължима при усвояването на одобрения кредит. Таксата е по желание на Кредитополучателя. Чл.30 Във връзка с разглеждане на искането за кредит, предоставянето, обслужването и администрирането на кредита, кредитополучателят заплаща на Лев Кредит” ЕООД такси и комисиони в размер, указан в Тарифа, приета от СД на дружеството и представляваща неразделна част от настоящите Общи Условия. VIII. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ Чл.31 В случай, че Кредитополучателя забави с повече от 30 (тридесет) дни заплащането на която и да е вноска (главница или лихва) по заема, както и при неизпълнение на което и да е друго негово задължение по Договора за потребителски кредит, вземането на Дружеството за възстановяване на целия заем става изцяло предсрочно изискуемо, без да се прекратява действието на договора.

ІХ. НЕУСТОЙКИ
Чл.32 В случай, че Заемателят забави заплащането на погасителна вноска по получен заем, същият дължи на Кредиторът неустойка в размер на един лев за всеки просрочен ден.
Чл.33 В случай, че Заемателят забави заплащането на погасителна вноска по получен заем повече от 90 дни, същият дължи на Кредиторът неустойка в размер на 25% от отпусната главница.

Х. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Чл.34 В случай на неизпълнение на задължение по Договора за потребителски кредит и/или настоящите Общи условия, изправната страна може да развали Договора потребителски кредит, като изпрати на другата страна петдневно предизвестие. При разваляне на договора неизправната страна дължи на изправната обезщетение за вредите от развалянето - неустойка в размер 25% от общия размер на всички плащания, посочени в индивидуалния договор за паричен заем. XI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА Чл.35 Влизане в сила Договора – договорът за отпускане на потребителски кредит влиза в сила след неговото одобрение, подписване на страните по него. XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
Чл.36 Договорът за потребителски кредит се прекратява:
(1) По взаимно писмено съгласие на страните;
(2) При смърт без правоприемство или прекратяване юридическото лице на някоя от страните без правоприемство;

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.37 (1) Всички писмени изявления по този договор за заем се изпращат с писмо с обратна разписка на адресите на страните, посочени в началото на договора за заем на физическо лице.
(2) Писмото се счита за получено от страната и изявлението известно на нея след изтичане на 3 /три/ дневен срок от изпращането на писмото.
(3) В случай, че Кредитополучателят промени адреса си, той е длъжен да уведоми Кредитора, като посочи новия си адрес, а до получаването на такова уведомление, всички съобщения, достигнали до стария адрес, ще се считат за получени.
(4) Кредитополучателят има право да подава до Кредитора жалби, свързани със сключването и изпълнението на настоящия договор. Жалбите се подават в писмен вид на хартиен или друг траен носител, на адреса и/или на електронната поща на Кредитора, посочени в Договора за целеви потребителски кредит.
(5) Кредитополучателят има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182-184 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси. Когато Кредиторът не се произнесе в срок от 30 (тридесет) дни от подаването на възражението и когато решението на Кредиторът не удовлетворява Кредитополучателя, спорът може да бъде отнесен за разглеждане от съответния извънсъдебен орган по изречение първо.
(6) Кредитополучателят има право да подава жалби, свързани с Договора за потребителски кредит, до Комисията за защита на потребителите с адрес: гр. София, пл. „Славейков” No 4А, ет. 3, 4 и 6.
(7) Кредитополучателят има право по всяко време да получи от Кредитор безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора за потребителски кредит, извлечение под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания.

Подпис:................................... /Кредитополучател/

Погасителният план посочва дължимите плащания, сроковете и условията за извършването на тези плащания. Погасителният план съдържа и цялата изискуема информация, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 12 от Закона за потребителския кредит (ЗПК).
Чл.38 (1) Навсякъде в текста под “ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ” се разбира сключения от страните документ със същото наименование, без настоящите ОУ, уреждащ конкретните договорености между страните; (2) Навсякъде под “ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ” се разбира сключения между страните Договор за паричен заем, ведно с настоящите ОУ. (3) Навсякъде в текста под “Общи условия” се разбират настоящите ОУ, без сключения от страните документ с наименование „ИСКАНЕ ЗА КРЕДИТ”.
Чл.37 Настоящите общи условия се подчиняват на българското законодателство и всички спорове, възникнали между страните по повод изпълнението му ще бъдат решавани от компетентния съд, като първата инстанция е съответния Районен съд. Приложим ще бъде българският закон.
Чл.38 Кредиторът има право да променя едностранно тези Общи условия, за което уведомява клиентите си посредством обявления в офиса си или чрез изпращане на изрично съобщение до Кредитополучателя.
Чл.39 Тези Общи условия, както и Договорът за кредит се предоставят на Кредитополучателя на български език.
Чл.40 За неуредените в тези Общи условия и в Договора за кредит въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на „КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕООД от и влизат в сила на 20.11.2019г.
Дата:……………………… Три имена:…………………………………………. Подпис:................................... /Кредитополучател/