Защита на личните данни

Декларация за обработване и съхранение на лични данни

Информиран/а съм и съм съгласен/на да предоставя свои лични данни на КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД, с ЕИК 202328446 и седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Княгиня Мария Луиза", 6Б, ет. 4 , в качеството му на администратор на лични данни за следните цели и срокове за обработка и съхранение, чрез автоматизирани средства и системи за обработка, както и на хартиен носител:
1. Одобрението за сключване на договор за кредит;
2. Сключването, изпълнението, изменението и прекратяването на договор за кредит;
3. Известяването ми, относно просрочени задължения, възможности за разсрочването на задължения, както и способите за погасяване на задължения, по договорите с Дружеството;
4. Маркетингови цели, получаване на актуални предложения и промоционални условия;
5. Изпълнение на задълженията за отчетност на КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД, произтичащи от националното и наднационалното право;
Информиран/а съм и съм съгласен/на, че за изпълнението на гореописаните цели, могат да бъдат събрани и обработени мои лични данни за ЕГН; номер на документ за самоличност; адрес; телефонен номер и е-mail адрес, адрес на месторабота и служебен телефон за контакт.
Запознат съм и декларирам истинността на предоставените от мен данни за трети лица и давам съгласието си същите да бъдат обработвани за целите по т. 1 до 5 от настоящата декларация.
Информиран/а съм и съм съгласен/на, че за посочените цели, КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД може да:
а. използва моите лични данни за извършването на вътрешни оценки и установяване на платежоспособността ми, оценки на риска, оценки на моята кредитоспособност, както и други оценки, свързани с отпускането ми на кредит;
б. използва моите лични данни, за да извършва справки, получава и подава информация за кредитната ми задлъжнялост от и в базата данни на Централния кредитен регистър, към Българската народна банка.
в. извършва на справки и получава информация от държавни и общински органи, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, отправяне на запитвания и получаване на информация, към Национална база данни „Население“, относно гражданската ми регистрация, както и други държавни и местни публични органи.
Информиран/а съм и съм съгласен/на, че КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД може да възложи дейности по обработването на мои лични данни, с оглед изпълнението на посочените цели, на обработващи лични данни, предоставили достатъчни гаранции за спазване на приложимата правна рамка, в областта на защитата на личните данни, в това число лицензирани пощенски оператори, колцентрове, дружества за събиране на вземания, агенции за маркетингови проучвания и анализи.
С оглед изпълнение на своите законови задължения, разпорежданията на компетентните органи, както и въз основа на друго валидно правно основание, Дружеството може да предостави мои лични данни на органите на съдебната влас и прокуратура, както и органите на МВР; Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, както и други регулаторни органи и органи с правомощия във връзка със защита на националната сигурност и обществен ред.
Запознат/а съм и разбирам, че отказът от предоставяне на личните ми данни, необходими за подаване на заявлението за отпускане на кредит и започване на процедурата по одобрение за сключване на договор за кредит, водят до невъзможност на КРЕДИТНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ ООД да изпълни искането ми за кредит.
Информиран/а съм и съм съгласен/на, предоставените от мен лични данни, както и последващи резултати от проверката за кредитното ми състояние и платежоспособност, събрани от Дружеството за посочените цели, да бъдат обработвани и съхранявани на хартиени и/или електронни носители, в кредитното ми досие, водено от Дружеството за срока на дейностите по предварителна оценка, срокът на изпълнение на договора, до неговото прекратяване и изпълнението на правата и задълженията на страните, както и след това, в случаите, в които Дружеството има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на националното законодателство, правото на Европейския съюз и други норми от по-висш порядък. Съгласен/а съм, моите лични данни да бъдат обработвани и съхранявани за срок от 2 години, след прекратяване на договора, с оглед целите по т. 4 от настоящата декларация.
Информиран/а съм и съм запознат/а с правото си на достъп до личните ми данни; коригиране на неточни данни; изтриване на данни (правото ”да бъдеш забравен”); ограничаване на обработването; преносимост на личните ми данни; възражение срещу обработването на личните ми данни; оттегляне на съгласието за обработване на личните ми данни; жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. Пловдив, р-н Централен, бул. "Княгиня Мария Луиза", 6Б, ет. 4
Информиран/а съм, че в случай на възникнал въпрос, касаещ защитата, обработването, съхраняването или упражняването на което и да е от горепосочените права, мога да се обърна, към длъжностното лице по защита на данните на e-mail: info@bulgaria-finance.com или на адрес: гр. Пловдив, р-н Централен, бул. ,,Княгиня Мария Луиза ,, 6Б, ет.4